תנאי השימוש באתר פורשה ישראל


כללי

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על-ידי אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ (להלן: " פורשה ישראל" ), יבואנית מכוניות מתוצרת פורשה (להלן: " היצרן" ). הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולכן אתה מתבקש לקרוא אותם בעיון. אם אינך מסכים לתנאים, אתה מתבקש להימנע מביקור ומשימוש באתר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

המידע באתר

המידע, התמונות והנתונים באתר הם כלליים ומוצגים להתרשמות בלבד. התמונות הן להמחשה בלבד, כאשר ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים באתר לבין הצבעים כפי שהם במציאות. פורשה ישראל והיצרן שומרים לעצמם את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים ומחירים המוצגים באתר ללא הודעה מוקדמת.

פורשה ישראל עושה ותעשה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר יהא מדויק ומעודכן, אך עם זאת, פורשה ישראל לא תישא בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, לשלמותו ו/או לנכונותו של המידע המצוי באתר כל עוד המידע המוצג באתר נכון לפי מידע שנמסר לפורשה ישראל על-ידי היצרן.

פורשה ישראל והיצרן שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות ו/או לתקן את האתר לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות את המידע המצוי באתר ואת תנאי השימוש בו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פורשה ישראל אינה אחראית לתכנים של אתרי אינטרנט המקושרים מהאתר והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בנוס,­ רשאים פורשה ישראל והיצרן להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. העובדה שניתן למצוא באתר קישור לאתר אחר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

אחריות וחבות

פורשה ישראל מאמינה שהמידע הנמסר הוא מדויק אולם בפועל הוא עלול להכיל טעויות או אי דיוקים. בשום מקרה לא יישאו היצרן ו/או פורשה ישראל בחבות כלפי כל אדם בשל נזקים ביחס למידע זה.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות הטקסטים, הגרפיקה, התמונות, היישום, קוד מחשב, קובץ גרפי והעימוד שלהם באתר האינטרנט מוגנות על-ידי זכויות יוצרים אשר בבעלותם המלאה של פורשה ישראל ו/או היצרן.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של היצרן או פורשה ישראל בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על-ידי בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של בעליהם.

שמירה על פרטיות

פורשה ישראל שמחה על ביקורך באתר האינטרנט שלנו ומברכת על התעניינותך במפעלנו ובמוצרינו. אנו מתייחסים במלוא הרצינות לאבטחת פרטיך האישיים ורוצים שתרגיש בנוח בעת הדפדו­ באתר. פורשה ישראל משתמשת בנתונים האישיים שלך למטרת הניהול הטכני של אתרי האינטרנט, לניהול מערך הלקוחות, לצורך שאילתות לגבי מוצרים ולמטרות שיווק.

העברת נתונים אישיים למוסדות ממלכתיים ולרשויות מתבצעת רק במקרים הבאים: (א) כאשר החוק במדינה מחייב זאת; (ב) על פי צו שיפוטי המורה על כך; או (ג) אם פורשה ישראל תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר ואז היא תהא רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר.

פורשה ישראל נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין פורשה ישראל יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. פורשה ישראל לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

עוגיות (Cookies)

פורשה ישראל משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) כדי להתוודע להעדפות של המבקרים באתר האינטרנט שלה, כך שתוכל לעצב את האתר בצורה מיטבית. עוגיות הן קבצי מלל קטנים הנשלחים לכונן המחשב שלך הן מאפשרות ניווט קל ומעלות את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר האינטרנט. העוגיות גם מסייעות לנו לזהות את התחומים הפופולאריים שבהצעות האינטרנט שלנו, להתאים אישית את התכנים בדפי האינטרנט השונים ובכך לשפר את ההצעות המוגשות לך ניתן להשתמש בעוגיות כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לדפים שלנו. העוגייה תזוהה רק במחשב שלך ניתן יהיה להזין נתונים אישיים בעוגייה כאשר תסכים לכך למשל, לשם הקלה על גישה מקוונת מאובטחת, כך שלא תאלץ להקליד שוב את מספר הזיהוי ואת הסיסמה שלך המידע בקבצים הללו מוצפן ופורשה ישראל נוקטת אמצעי זהירות בכדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

כדי למנוע אחסון עוגיות בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל עוגיות" בהגדרות הדפדפן שלך לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות היצרן של הדפדפן שברשותך תוכל לסלק בכל עת עוגיות קיימות מהמחשב שלך.

אפשרות בחירה

ברצוננו להשתמש בפרטיך על מנת ליידע אותך על מוצרינו ועל שירותינו, ובמקרה הצורך להציג בפניך שאלות לגביהם. ההשתתפות בפעילות זאת היא כמובן וולונטרית ומתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. לתשומת ליבך עם הזנת פרטיך האישיים באתר תתבקש לאשר כי המידע שמסרת ייכלל במאגר המידע של פורשה ישראל לצורך קבלת פניות שיווקיות מהחברה או מי מטעמה, ולאחר האישור פורשה ישראל עשויה לפנות אליך עם חומר רלוונטי לגבי המוצרים ו/או השירותים באתר.

הזכות לקבלת מידע

על-פי דרישתך בכתב, תודיע לך פורשה ישראל אם ואילו נתונים אישיים שלך מאוחסנים אצלנו. אם, למרות מאמצינו לדייק בנתונים ובעדכונם, אוחסן מידע שגוי, נתקן זאת עלפי בקשתך בכתב ונודיע על כך לכל גורם שהעברנו אליו נתונים לגבייך בשלוש השנים שקדמו לבקשתך.

שינויים באתר והפסקת השירות

פורשה ישראל אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פורשה ישראל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פורשה ישראל או אצל מי מספקיה.

פורשה ישראל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות אצל מבקרי האתר וכיוצ"ב. פורשה ישראל לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.